In Bangkok

เปิดเวที Bangkok Education Network ระดมพลังพัฒนาเรียนรู้ของเด็ก กทม.กรุงเทพฯ-เปิดเวที Bangkok Education Network ระดมพลังพัฒนา สร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำการเรียนรู้ของเด็ก กทม.

(25 ก.ย. 65) นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน “เครือข่ายระดมพลังเพื่อการเรียนรู้ของเด็ก กทม. : Bangkok Education Network” ซึ่งกรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา จัดขึ้นเพื่อระดมพลังทรัพยากรจากหน่วยงานและองค์กรด้านการศึกษาที่มองเห็นถึงความสำคัญและต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ที่ดีขึ้นของเด็กกรุงเทพมหานคร รวมถึงแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดและประสบการณ์ร่วมกัน ออกแบบการเรียนรู้ของเด็กกรุงเทพมหานคร ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่ายและกลุ่มโรงเรียนที่จะทดลองนำร่องใช้นวัตกรรมรูปแบบใหม่ เพื่อขับเคลื่อนการศึกษากรุงเทพมหานคร

รองผู้ว่าฯ ศานนท์ กล่าวว่า กทม. ได้รับการเห็นชอบเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาแล้ว (Education Sandbox) โดยเริ่มนำร่อง 54 โรงเรียนในสังกัด ซึ่งจะมีการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา มีการกระจายอำนาจและให้อิสระเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และจะมีการสร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ ท้องถิ่นภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสในการพัฒนาการศึกษา กทม. ได้มากขึ้น เนื่องจากโรงเรียนนำร่องมีอิสระคล่องตัวมากขึ้น การเป็น Sandbox ทำให้โรงเรียนนำร่องมีอิสระจากกฎระเบียบ สามารถทดลองใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ง่ายขึ้น โดยมีทรัพยากรพร้อมสนับสนุน มีภาคเอกชน ภาคประชาสังคมจำนวนมากที่พร้อมเข้ามาสนับสนุนพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก กทม. ทั้งในและนอกห้องเรียน อีกทั้งมีหน่วยประสานงานเครือข่าย มีคณะทำงานรับผิดชอบแต่ละนโยบาย ที่พร้อมจะประสานภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วม 

สำหรับงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องบางกอก ชั้น B2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการศึกษา ผู้อำนวยการเขต ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา องค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 54 โรงเรียน ที่เข้าร่วมเป็นสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมฯ รวมทั้งสิ้นประมาณ 300 คน กิจกรรมในงาน ได้แก่ การวาดภาพความหวัง การศึกษา และการเรียนรู้ของคนกรุงเทพฯ และ Networking ระดมพลังสร้างนโยบายเพื่อการเรียนรู้ในฝัน