In Bangkok

กทม.พร้อมให้บริการวัคซีนโควิดเด็กเล็ก จี้กุมารแพทย์ดูแลเด็กป่วยโควิดใกล้ชิดกรุงเทพฯ-นายสุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย (สนอ.) กทม.กล่าวกรณีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แนะเร่งสร้างเสริมความเข้าใจผู้ปกครองนำบุตรหลานมารับวัคซีนโควิด 19 หลังพบเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี มีอัตราป่วยและติดเชื้อโควิด 19 สูงสุดว่า กทม.ได้เตรียมความพร้อมการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มเด็กเล็กอายุ 6 เดือน - น้อยกว่า 5 ปี ในศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.ทั้ง 69 แห่งและโรงพยาบาลในสังกัดทั้ง 11 แห่ง โดยการให้บริการแต่ละครั้งจะมีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเฝ้าสังเกตอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนอย่างใกล้ชิดเป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที ตามมาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของเด็กและลดความวิตกกังวลของผู้ปกครอง ขณะเดียวกันได้สร้างความรู้ความเข้าใจและรณรงค์การรับวัคซีนแก่ประชาชนที่มีบุตรหลาน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 1 ปี เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด 19 พร้อมกับวัคซีนพื้นฐานตามช่วงอายุ ผ่านศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความครอบคลุมในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนั้น ยังได้เน้นย้ำโรงพยาบาลในสังกัด ซึ่งมีกุมารแพทย์ประจำให้การดูแลผู้ป่วยเด็กเล็กที่มีผลยืนยันติดโควิด 19 อย่างเร่งด่วน โดยเตรียมความพร้อมรอบด้านทั้งการประเมินอาการ ให้การรักษา และประสานส่งต่อผู้ป่วยไปศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.และโรงพยาบาลทั่วไป รวมถึงสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี หรือโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย โดยมีสายด่วนศูนย์เอราวัณ 1669 ประสานส่งต่อเครือข่าย