H&B News

คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการ RIAC 2023กรุงเทพฯ-คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการประจำปีRamathibodi International Academic Conference 2023 (RIAC 2023)ระหว่างวันที่ 20 - 22 กันยายน 2566 ภายใต้หัวข้อ “Taking the Lead in Innovation and Future of Medicine”ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ควีนส์ปาร์ค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานการดูแลรักษาผู้ป่วย ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลโดยมุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันการแพทย์ที่มีศักยภาพในระดับนานาชาติ ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ให้ความรู้ ความสำคัญทางด้านวิชาการรวมไปถึงการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆให้กับทางวงการแพทย์

ศ. นพ.กิตติณัฐ กิจวิกัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวัฒนธรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงการประชุมครั้งนี้ว่าการประชุมวิชาการประจำปีในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้และการดูแลรักษาให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ป่วยทั้งในประเทศและในระดับภูมิภาค โดยในปัจจุบันวิวัฒนาการทางการแพทย์มีความก้าวหน้าไปอย่างมากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลถือว่าเป็นสถาบันทางการแพทย์หลักแห่งหนึ่งในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะเรื่องของอนาคตทางการแพทย์และนวัตกรรมทางการแพทย์ ซึ่งหัวข้อการประชุมในครั้งนี้จะมุ่งเน้นในเรื่องความรู้ทางด้านวิทยาการทางการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของนวัตกรรม เรื่องของการแพทย์ที่ทันสมัย และการแพทย์ในอนาคตซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะได้เห็นศักยภาพของรามาธิบดีในการสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้ทางการแพทย์และยังได้รับความรู้รวมถึงโอกาสที่จะได้แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการในเรื่องการแพทย์เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่รวมถึงการต่อยอดองค์ความรู้ทั้งหมดนี้เพื่อเพิ่มผลการรักษาที่เชื่อว่าจะดีที่สุดและเป็นประโยชน์ให้กับผู้ป่วยมากที่สุด

การประชุมในครั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถในระดับนานาชาติและมีชื่อเสียงระดับโลกรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศมาร่วมให้ความรู้

สำหรับหัวข้อที่เป็นไฮไลท์ที่เกี่ยวข้องกับInnovation และ Future of Medicine ตัวอย่างเช่น เรื่องการปลูกถ่ายอวัยวะ โดยเชิญวิทยากรจาก Harvard Medical School ประเทศสหรัฐอเมริการ่วมกับทีมปลูกถ่ายอวัยวะของรามาธิบดี เรื่อง Virtual Reality in Medical Education จาก Juntendo University ประเทศญี่ปุ่นเรื่อง Flying to the future with Tao Bin โดยผู้บริหารธุรกิจเต่าบิน จากแนวคิดสู่การบริการทั่วประเทศ นอกจากนี้เราก็ยังได้รับเกียรติจากท่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล มาบรรยายในหัวข้อการทำอย่างไรที่จะก้าวสู่การประสบความสำเร็จของชีวิตในทุกๆด้าน รวมถึงปาฐกถา รจิต บุรี เรื่อง นวัตกรรมกับการต่อยอด เป็นต้น สำหรับในปีนี้ทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เชิญบุคลากรทางการแพทย์ทุกสถาบันศิษย์เก่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาทั้งพยาบาล เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ ทันตแพทย์และนักศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการในครั้งนี้ นับเป็นปีแรกของการจัดประชุมวิชาการนานาชาติของคณะฯ ที่ยิ่งใหญ่ หลังจากผ่านพ้นสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา

ในโอกาสนี้ ขอเรียนเชิญผู้สื่อข่าวผ่านทางหัวหน้าฝ่ายข่าว หัวหน้ากองบรรณาธิการข่าว ร่วมทำข่าวเผยแพร่การจัดประชุมวิชาการประจำปีRamathibodi International Academic Conference 2023 (RIAC 2023) ระหว่างวันที่ 20 - 22 กันยายน 2566 ภายใต้หัวข้อ “Taking the Lead in Innovation and Future of Medicine”ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ควีนส์ปาร์คโดยสามารถเข้าร่วมทำข่าวในการประชุมครั้งนี้ได้ตลอดทั้งวัน และโปรดลงทะเบียนสื่อมวลชนที่บริเวณการจัดงาน ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดและ program การจัดงานได้ที่ https://riac.onvirtual-meeting.com/home.php