EDU & Innovation

'ซอยด๊อก'ทำเอ็มโอยูสัตวแพทย์-เกษตร ปั้นสัตวแพทย์คุณภาพแก้สัตว์จรจัด กรุงเทพฯ-คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และซอยด๊อกได้ร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องในการจัดการปัญหาสัตว์จรจัดในประเทศไทยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสัตวแพทย์ เช่นโครงการฝึกงานวิชาชีพแก่นักศึกษาสัตวแพทย์ที่หน่วยผ่าตัดทำหมันซอยด๊อก โดยการลงนามเป็นความร่วมมืออย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก 

ผศ.น.สพ.ดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กล่าวว่า MOU ในครั้งนี้เพื่อร่วมสร้างสัตวแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถในสาขา Shelter Medicine และเพิ่มความสามารถทางวิชาการให้แก่สัตวแพทย์ผู้ปฏิบัติงานในสถานพักพิงสัตว์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ ตลอดจนแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด และปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย 

น.สพ.ตันติกร รุ่งพัฒนะ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการประชากรสุนัขและแมวจรจัดประเทศไทย ซอยด๊อก กล่าวว่าโครงการนี้จะแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการระหว่างสององค์กรที่มีความชำนาญงานแตกต่างกัน เช่น นักศึกษาได้มาฝึกผ่าตัดทำหมันและช่วยรักษาสัตว์จรจัดก่อนจบหลักสูตรไปประกอบอาชีพเป็นสัตวแพทย์ โดยที่มูลนิธิฯ มีประสบการณ์ดำเนินโครงการทำหมันสัตว์จรจัดกว่า 20 ปีและเคสการรักษาสัตว์จรจัดสามารถเป็นกรณีศึกษาที่ดี เนื่องจากสัตว์เหล่านี้ไม่มีคนดูแลและไม่เคยรับวัคซีนตามจำเป็น อาการบาดเจ็บ ป่วยจึงมักหนักและมีโรคแทรกซ้อน เป็นโอกาสดีของนักศึกษาในการเรียนรู้จากเคสจริงเหล่านี้ และช่วยเพิ่มพูนความตระหนักรู้เรื่องปัญหาสัตว์จรจัดในประเทศไทยแก่คนรุ่นใหม่  

ส่วนทางคณะฯ ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการสัตวแพทย์ในระดับประเทศ จะส่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาฝึกอบรมให้แก่สัตวแพทย์ของมูลนิธิฯ เพื่อให้มีความรู้และเทคนิควิธีการในการรักษาสัตว์ใหม่ ๆ มาใช้ในการช่วยเหลือสุนัขและแมว ซึ่งประโยชน์ในปลายทางจะช่วยจัดการปัญหาสัตว์จรจัดในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น