EDU & Innovation

สจล.จับมือพันธมิตรระดับโลกปั้นคนเอไอ เปิดหลักสูตร Generative AI กรุงเทพฯ 22 กันยายน  256-สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จัด KMITL GenEd Day 2023 เปิดหลักสูตร Generative AI และ Design Thinking for Entrepreneur จากแพลตฟอร์ม IBM SkillsBuil เพื่อตอบสนองความต้องการ 5 ทักษะทักษะแรกที่นักศึกษาส สจล.ต้องการเรียนรู้ ได้แก่ ทักษะดิจิทัล, การสื่อสารดิจิทัล, คอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์, ความเป็นผู้นำและการแก้ปัญหา และการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมที่สอดคล้องกับทักษะแรงงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร สจล. และรักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม กล่าวว่า สจล. มุ่งเน้นพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยเสริมสร้าง Soft Skills ตามความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต โดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมในรูปแบบสะสมหน่วยกิตสำหรับนักศึกษา จึงจัดงาน KMITL GenEd Day 2023 เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้เข้าใจรายวิชาศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และประชาสัมพันธ์รายวิชาให้นักศึกษา เป็นแนวทางในตัดสินใจเลือกรายวิชาเรียนที่เหมาะสมกับความต้องการ โดยหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนจะเน้นการ Reskills-Upskills เช่น หลักสูตร  Charming School สอนการเทคนิคการวางตัว การสื่อสาร การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ ไปจนถึงการสร้างเสน่ห์ให้กับตนเอง หรือ หลักสูตร Digital Intelligence Quotient  สอนการรู้เท่าทันกลโกง สร้างสติเพื่อเป็นการป้องกันจากภัยออนไลน์ และเพื่อให้สอดคล้องกับ 5 ทักษะอันดับแรกที่นักศึกษา สจล.ต้องการเรียนรู้ ได้แก่ ทักษะดิจิทัล, การสื่อสารดิจิทัล, คอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์, ความเป็นผู้นำและการแก้ปัญหา และการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมที่สอดคล้องกับทักษะแรงงานที่เป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบัน สจล. ได้ร่วมมือกับทาง IBM ประเทศไทย พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ทักษะด้านดิจิทัล Generative AI และ Design Thinking for Entrepreneur จากแพลตฟอร์ม IBM SkillsBuild ของสำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าลาดกระบัง (KLLC) เพื่อให้นักศึกษาได้มีองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ที่สนใจทำงานด้านดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์ม เช่น การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ AI การเขียนโค้ดและความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยสามารถเรียนได้ทั้งนักศึกษาของ สจล. และนักเรียนมัธยมปลายที่ต้องการเข้าศึกษาต่อที่ สจล. เพื่อเป็นการเก็บเครดิตล่วงหน้าเขาศึกษาต่อ รวมไปถึงสามารถเก็บเครดิตชั่วโมงการเรียนไว้ในองค์กรระดับโลกของแพลตฟอร์มของ IBM เพื่อเพิ่มโอกาสการก้าวหน้าในอาชีพการงานในระดับโลกในอนาคตเช่นกัน

“เพื่อเป็นการผลิตบัณฑิตให้ตอบโจทย์ตลาดแรงงานที่ในปัจจุบันที่มีความต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านดิจิทัลเป็นจำนวนมาก สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าลาดกระบัง (KLLC) จึงได้เปิดหลักสูตร Design Thinking for Entrepreneur จากแพลตฟอร์ม IBM SkillsBuild ที่สร้างทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาเน้นการส่งเสริมการพัฒนา Soft Skills เฉพาะบุคคลสำหรับนวัตกรโลก จึงเน้นที่จะพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย และเมื่อเร็วนี้ได้มีโอกาสได้ประชุมกับบริษัท IBM Asia Pacific ณ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อเปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้น แบบ Blog Course สำหรับภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการแรงงานในพื้นที่ EEC เพิ่มขึ้น”  ผศ. ดร.ทอแสงรัศมี กล่าวทิ้งท้าย