EDU & Innovation

สพฐ.สุราษฎร์ฯเขต2จัดอบรมเจ้าหน้าที่ ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาสุราษฏร์ธานี-วันที่ศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ 2566 ห้องประชุม ไชยนะวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2  จัดอบรมเชิงปฎิบัติการพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ระหว่างวันที่ 22 -24 กันยายน พ.ศ. 2566  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร ครู และข้าราชการ เจ้าหน้าการศึกษาสังกัดอื่นในพื้นที่ เข้าร่วมรับการอบรม 70 คน 

นายภุริพัฒน์ บุญมา รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2(สพฐ.สุราษฏร์ธานีเขต2) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม กล่าวว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา (พสน.)กระทรวงศึกษาธิการ
มีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กร การศึกษา ในส่วนการดูแล สำนักเขตพื้นที่การศึกษาฯ เขต2 ตระหนักและให้ความสำคัญ เป็นอย่างมาก เป็นองค์กรที่สนับสนุนให้ คณะ ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ที่เข้าร่วมอบรม (พสน) นำกลับไปพัฒนาต่อยอด เพื่อช่วยเหลือ นักเรียน ในพื้นที่ของแต่ละท่าน ต่อไป 

ว่าที่ ร.อ.ภูพยงค์  คงชนะ ผอ.รร.บ้านตาขุนวิทยา แกนนำวิทยากรผู้ให้การอบรม กล่าวว่า บุคลากรทางการศึกษา ทุกสังกัด ต้องได้รับการอบรม (พสน)พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา (พสน.)กระทรวงศึกษาธิการแปลงโฉม มาจาก อดีตสารวัตรนักเรียนแต่เก่าก่อนนั่นเอง มีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กร ปัจจุบัน มี (พสน ) ทุกพื้นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  อันดับหนึ่งของประเทศ จำนวนกว่า   1000 คน ในทุกภาคีเครือข่าย  เจ้าหน้าที่ (พสน ) ต้องมีความรู้ทุกด้าน ในข้อกฎหมาย ข้อระเบียบ ข้อบังคับ และแผนการปฎิบัติหน้าที่ คำสั่งต้องชัดเจน 

เมื่อผู้รับการอบรม จบการอบรมเชิงปฎิบัติการพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) จะต้องนำความรู้ ทั้ง 3 วันที่เข้ารับการอบรม ทั้งภาคความรู้ และภาคสนามลงมือปฏิบัติ ได้จริง ต้องเป็นแกนนำ (พสน) ไปปรับปรุงสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ต่อยอดในวงกว้างให้สังคมรับทราบ ร่วมกัน ป้องกัน ติดตาม เฝ้าระวัง สร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา เพื่อให้เขาเป็นเยาวชน ที่ชาติพึ่งประสงค์ ด้วยจิตใจ รักษ์ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์