EDU & Innovation

สพฐ.สุราษฎร์ฯเขต2สร้างเครือข่ายจนท. หนุนสร้างเยาวชนต้นแบบกลับคืนสู่สังคมสุราษฏร์ธานี-สพฐ.สุราษฎร์ฯเขต 2 สร้างเครือข่ายเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ลุยพื้นแก้ปัญหาทั้งระบบ เน้นสร้างเยาวชนต้นแบบกลับคืนสู่สังคม เมืองคนดี 

วันที่อาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ 2566 ห้องประชุม ไชยนะวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2  จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ให้กับผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับผู้บริหารสถานศึกษา ครู  เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษา และบุคลากรข้าราชการ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในระบบการศึกษา ภายใต้สังกัดราชการอื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ผ่านการอบรมจบหลักสูตรรับประกาศนียบัตรทั้งสินจำนวน 80 ราย 

นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร ผู้จบหลักสูตร ผ่านการอบรมฯ  และเป็นประธาน ปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ประจำปี 2566

นายเลอศักดิ์ กล่าวว่า ได้กำหนดจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 22 - 24 กันยายน 2566 กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้บริหารโรงเรียนหรือครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด โรงเรียนละ 1 คน และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ รวมจำนวนทั้งสิ้น 80 คน

โดยมีเป้าประสงค์ต้องการให้ ผู้ผ่านการรับการฝึกอบรม เป็นศูนย์แกนกลางสร้างเครือข่ายขยายพื้นที่ เข้าช่วยเหลือ นักเรียน นักศึกษา ที่อาจมีพฤติกรรมหลงผิด รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จ  มีความเข้าใจผิด ในสถาบันชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์  และปัญหานักเรียน นักศึกษาแสดงออก ใช้สิทธิของเยวาชน ผิดหลักคุณธรรม จริยธรรม และข้อระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสังคมส่วนใหญ่ไม่พึงประสงค์ ปัญหายาเสพติด การทะเลาะวิวาท การมีครรภ์ ในกลุ่มแม่วัยใส วัยเรียน เป็นต้น  

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2  ตระหนักในปัญหาดัง ที่กล่าวมาข้างต้น จึงจัดโครงการ นี้ขึ้น เพื่อให้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลัง  เพราะผลสัมฤทธิ์ ของ เจ้าหน้า (พสน.) สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2  ที่ผานมา หลายรุ่น เป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยอมรับจาก ทุกภาคีเครือข่าย ของเราทุกหน่วยงาน เช่น  ตำรวจ ทหาร พัฒนาสังคมสังคมฯ สาธารณะสุข ผู้นำน้องที่ ผู้นำท้องถิ่น สมาคมผู้ปกครอง ต่างให้การยอมรับ  และเป็นต้นแบบในการช่วยแก้ไขปัญหาเยาวชน 

จังหวัดอื่นๆ นำไปปรับใช้ วันนี้ก็ขอบคุณผู้จบหลักสูตรที่ผ่านการเข้าอบรมทุกท่าน ที่ปฎิบัติตามระเบียบข้อกำหนด สำหรับผู้เข้ารับการฝึกได้ตามมาตรฐานที่ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2  ได้กำหนดไว้ 2 ส่วน ภาควิชาการ และภาคปฏิบัติ ที่เจ้าหน้าที่ พสน. ต้องนำไปใช้ปฏิบัติงานจริง   หวังว่าหลังจากนี้ในอนาคตอันใกล้  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2  ต้อง ร่วมกันเป็นทีมออกพื้นที่ปฏิบัติงาน ช่วยเหลือลูกหลานเรา ลุยลงพื้นแก้ปัญหาทั้งระบบ เน้นสร้างเยาวชนต้นแบบกลับคืนสู่สังคม เมืองคนดี ต่อไป  

ว่าที่ ร.อ.ภูพยงค์  คงชนะ ผอ.รร.บ้านตาขุนวิทยา หัวหน้าวิทยากรผู้ให้การอบรม กล่าวว่า บุคลากรทางการศึกษา ทุกสังกัด ต้องได้รับการอบรม (พสน) พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา (พสน.)กระทรวงศึกษาธิการแปลงโฉม มาจาก อดีตสารวัตรนักเรียนแต่เก่าก่อนนั่นเอง มีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กร ปัจจุบัน มี (พสน ) ทุกพื้นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  จำนวนกว่า   1000 คน มากที่สุด ของประเทศไทย  เจ้าหน้าที่ (พสน ) ต้องมีความรู้ทุกด้าน ในข้อกฎหมาย ข้อระเบียบ ข้อบังคับ และแผนการปฏิบัติหน้าที่ คำสั่งต้องชัดเจน 

เมื่อผู้รับการอบรม จบการอบรมเชิงปฏิบัติการพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) จะต้องนำความรู้ ทั้ง 3 วันที่เข้ารับการอบรม ทั้งภาคความรู้ และภาคสนามลงมือปฏิบัติ ได้จริง ต้องเป็นแกนนำ (พสน) ไปปรับปรุงสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ต่อยอดในวงกว้างให้สังคมรับทราบ ร่วมกัน ป้องกัน ติดตาม เฝ้าระวัง สร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา เพื่อให้เขาเป็นเยาวชน ที่ชาติพึ่งประสงค์ ด้วยจิตใจ รักษ์ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์