In Thailand

สสจ.กาญจน์จัดประชุมติดตามการทำงาน ควบคุมยาสูบภเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กาญจนบุรี-สสจ.กาญจน์ มอบหมายให้กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสะติด จัดการประชุมติดตามการดำเนินงานรับผิดชอบควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบภเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 25 กันยา เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด จัดการประบชุมติดตามการดำเนินงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล

ในการประชุมมีการชี้แจงเรื่องการลงพื้นที่ตรวจเตือนประชาสัมพันธ์ และบังคับใช้กฎหมายฯ ในรอบเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2566, แนวทางการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย และชุมชนต้นแบบปลอดบุหรี่สุราของอำเภอเมืองกาญจนบุรี อำเภอท่ามะกา และอำเภอเลาขวัญ