In Bangkok

กทม.ลุยตั้งเป้าเร่งขยายผล'บางรักโมเดล' รร.แห่งการเรียนรู้SLCให้ครบ437แห่งกรุงเทพฯ-รองผู้ว่าฯกทม.ตั้งเป้าขยายผลบางรักโมเดล รร.แห่งการเรียนรู้ SLC  ให้ครบ 437 แห่ง เปลี่ยนให้ครูกลับมาเป็นผู้เรียน เตรียมพร้อมรับนวัตกรรมใหม่ๆ

(25 ก.ย.66)  นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดม่วงแค เขตบางรัก ว่า โรงเรียนวัดม่วงแคเป็นโรงเรียนที่ทำ Sand Box ในหลายๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง แอปพลิเคชัน Sand Box ที่เข้าร่วมกับทางกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง Thai School Lunch (TSL)  เรื่องของการลดภาระเอกสาร เรื่องโครงการนำร่องโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (School Learning Community : SLC) ก็เป็นเรื่องที่ทำให้โรงเรียนเข้มแข็ง โรงเรียนนี้มีนักเรียนเพียง 63 คน แต่ที่น่าสนใจมากคือชั้นอนุบาล 2 - ป.2 ทั้ง 4 ชั้นเรียนนี้ไม่มีคนไทยเลยสักคนเดียว ส่วนมากจะเป็นพม่าเชื้อสายเนปาลและกัมพูชา เนื่องจากบริเวณนี้เป็นย่านเศรษฐกิจ และหลังจากสถานการณ์โควิด-19 มีแรงงานและผู้ที่ย้ายเข้ามาแล้วก็ส่งลูกหลานเข้ามาเรียนกับเราด้วย ดังนั้นจะเห็นว่าการเรียนการสอนที่นี่เหมือนกับ 2 เท่า คือต้องสอนภาษาไทยให้แก่เด็กๆ ด้วย รวมทั้งมีการเรียนที่หลากหลายที่ต้องปูพื้นให้กับเด็กๆ มากกว่าโรงเรียนทั่วไป

“สำหรับวันนี้เป็นการตรวจเยี่ยมตามหลักวิธีของ SLC ซึ่งจะมีใบงานที่ให้คุณครูได้มาเรียนรู้การสอนระหว่างกัน ตนเชื่อว่า  SLC คือหัวใจของการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าการที่เราจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของหลักสูตร มีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆ เข้ามาได้ คุณครูเองต้องเป็นผู้เรียนรู้ก่อน ถ้าคุณครูยังโบราณ ถ้าคุณครูยังไม่ปรับเปลี่ยน ไม่มีทางเกิดนวัตกรรมได้  SLC ก็เหมือนให้คุณครูกลับมาเป็นผู้เรียนอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็มาตกผลึกกัน มาประชุมร่วมกันว่าห้องเรียนที่เราจัดเรียนการสอนไปวันนี้ วันพรุ่งนี้ เราจะทำให้ดีขึ้นได้อย่างไร ขณะนี้เราทำบางรักโมเดลแล้ว 5 โรงเรียน และขยายสู่เขตสาทร จะขยายให้ได้ประมาณ 20 โรงเรียน แผนในปี 67 จะขยายให้มากขึ้น และต้องขยายให้ครบทั้ง 437 โรงเรียนต่อไป” รองผู้ว่าฯ ศานนท์ กล่าว

กิจกรรมวันนี้ ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้บริหารสำนักการศึกษา คณะผู้บริหารเขตบางรัก ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดม่วงแค เขตบางรัก