In Bangkok

กทม.จับมือกรมที่ดินแลกเปลี่ยข้อมูลกัน เก็บภาษีถูกต้องครบถ้วนรวดเร็วกรุงเทพฯ-ผอ.สำนักการคลัง กทม.จับมือ กรมที่ดิน แลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน เก็บภาษีถูกต้องครบถ้วน รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

(25 ก.ย.66) เวลา 13.00 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ชั้น 1 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) : นางสาวอำภา นรนาถตระกูล ผู้อำนวยการสำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยน และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมที่ดินกับกรุงเทพมหานคร โดยมีนางศุปกิจ สกลเสาวภาคย์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้แทนกรมที่ดิน เป็นผู้ร่วมลงนาม ซึ่งมีนายไพศาล เหมวัฒนานันท์ รองผู้อำนวยการสำนักการคลัง และนายวุฒิพงษ์  เครือรัตน์ ผู้อำนวยการศูนยข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน กรมที่ดิน ร่วมลงนามเป็นพยาน 

ผู้อำนวยการสำนักการคลัง กล่าวว่า กรมที่ดินเป็นหน่วยงานสำคัญที่กทม. ได้รับความสนับสนุนด้านข้อมูลรูปแปลงที่ดินและข้อมูลเอกสารสิทธิของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และข้อมูลการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองหรือการจดทะเบียนการเช่าในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างจากสำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของกรมที่ดิน ตามมาตรา 10 และ 92 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ การแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวกับกรมที่ดิน จึงนับเป็นภารกิจสำคัญที่กรุงเทพมหานครจะต้องดำเนินการเพื่อให้กรุงเทพมหานครมีฐานข้อมูลสำหรับการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ถูกต้องครบถ้วน อันจะส่งผลให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมที่ดิน กล่าวว่า การจัดทำบันทึกข้อตกลงฯ ครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาระบบการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกระทรวงมหาดไทย เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้เป็นรูปธรรม เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถบริการประชาชนในการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ การจัดทำบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้เป็นก้าวย่างสำคัญของความสำเร็จในการพัฒนาระบบการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนำไปสู่เป้าหมายของกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลในการพัฒนาการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป