In Bangkok

รองผู้ว่าฯกทม.ลงพืั้นที่เขตประเวศตรวจ ฝุ่นแพลนท์ปูน-คัดแยกขยะ-จัดผู้ค้ากรุงเทพฯ-รองผู้ว่าฯกทมงลงพื้นที่เขตประเวศ คุมเข้มฝุ่นแพลนท์ปูนกาญจนาและคิวมิกซ์ ตรวจแยกขยะเขตประเวศ เช็กระบบ BMA-TAX ลดเวลางานทะเบียนบัตร ปรับปรุงอาคารรับมูลฝอย ชมคัดแยกขยะตลาดเสรีมาร์เก็ต จัดระเบียบผู้ค้าอ่อนนุช 70/1 

(25 ก.ย.66) เวลา 13.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตประเวศ ประกอบด้วย 

ติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 แพลนท์ปูนบริษัท กาญจนาคอนกรีต จำกัด ถนนมอเตอร์เวย์ ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำชับให้ผู้ประกอบการตรวจสอบเครื่องพ่นละอองน้ำบริเวณทางเข้า-ออก รวมถึงบริเวณพื้นที่โดยรอบให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ปรับปรุงบ่อล้างล้อรถโม่ปูนบริเวณทางเข้า-ออก ตรวจวัดควันดำรถโม่ปูนก่อนออกจากแพลนท์ปูน จากนั้นติดตามการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 แพลนท์ปูนบริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด ถนนมอเตอร์เวย์ สืบเนื่องจากการลงพื้นที่เมื่อวันที่ 31 มี.ค.66 ที่ผ่านมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปรับปรุงบ่อคายกากคอนกรีตตกตะกอน เก็บเศษคอนกรีตที่กองอยู่ด้านใน ก่อสร้างบ่อล้างล้อรถโม่ปูนบริเวณทางเข้า-ออก ล้างทำความสะอาดพื้นถนนภายในแพลนท์ปูน ซึ่งผู้รับจ้างได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว คงเหลือในส่วนของบ่อคายคอนกรีตอีกบางส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จ โดยได้มอบหมายให้เขตฯ ติดตามการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เรียบร้อย รวมถึงจัดทำแผนปฏิบัติการตรวจสอบและควบคุมสถานประกอบการที่ก่อให้เกิดปัญหาฝุ่น PM2.5 ตามมาตรการควบคุมมลพิษทางอากาศและมาตรการด้านความปลอดภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ตรวจเยี่ยมการคัดแยกขยะ สำนักงานเขตประเวศ มีข้าราชการและบุคลากร 216 คน วิธีการคัดแยกขยะ โดยจำแนกตามประเภทของขยะ ดังนี้ 1.ขยะรีไซเคิล แต่ละฝ่ายคัดแยกขยะรีไซเคิล แม่บ้านจัดเก็บรวบรวม นำไปจำหน่ายเป็นรายได้เสริม 2.ขยะอินทรีย์ แม่บ้านจัดเก็บรวบรวมไว้จุดพักขยะ และให้เกษตรกรจัดเก็บนำไปเลี้ยงสัตว์ 3.ขยะอันตราย แต่ละฝ่ายคัดแยกขยะอันตราย แม่บ้านจัดเก็บรวบรวมไว้ที่จุดพักขยะ รถเก็บขนมูลฝอยจัดเก็บทุกวันที่ 1 และวันที่ 15 ของเดือน 4.ขยะทั่วไป แม่บ้านจัดเก็บขยะในแต่ละฝ่าย รวบรวมไว้จุดพักขยะ รถเก็บขนมูลฝอยจัดเก็บทุกวัน สำหรับปริมาณขยะก่อนคัดแยกและหลังคัดแยก ดังนี้ ขยะทั่วไปก่อนคัดแยก 1,920 กิโลกรัม/เดือน หลังคัดแยก 1,514 กิโลกรัม/เดือน ขยะรีไซเคิลหลังคัดแยก 210 กิโลกรัม/เดือน ขยะอินทรีย์หลังคัดแยก 180 กิโลกรัม/เดือน ขยะอันตรายหลังคัดแยก 16 กิโลกรัม/เดือน 

ติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร (BMA-TAX) ในการจัดเก็บรายได้ การบันทึกข้อมูลรายการผู้เสียภาษี ศักยภาพของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน ประสิทธิภาพระบบเครือข่ายทั้งแบบใช้สายสัญญาณ (LAN) และแบบไร้สายสัญญาณ (WIFI) ซึ่งเขตฯ มีที่ดิน 85,388 แปลง สิ่งปลูกสร้าง 57,281 แห่ง ห้องชุด 34,332 ห้อง สรุปผลการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งสิ้น 177,001 รายการ สำรวจครบทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้สอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บภาษีรายได้ ตลอดจนให้คำแนะนำในการจัดเก็บภาษีประเภทต่างๆ เน้นย้ำการปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ เรียนรู้กับระบบต่างๆ ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การจัดเก็บภาษีรายได้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 

ตรวจเยี่ยมการให้บริการประชาชนของฝ่ายทะเบียน ภายในศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) เขตประเวศ พร้อมทั้งสอบถามถึงภาพรวมของระยะเวลาในการให้บริการประชาชนที่มาติดต่องานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ตั้งแต่กดรับบัตรคิวจนเสร็จสิ้นขั้นตอนการทำงานทั้งหมด ซึ่งควรใช้ระยะเวลาไม่เกิน 15 นาที ไม่รวมเวลารอคอย โดยขึ้นอยู่กับจำนวนประชาชนที่มารับบริการในแต่ละวัน ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลให้งานบริการเกิดความล่าช้า ประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้งาน โดยให้เขตฯ หาแนวทางลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับบริการด้วยความรวดเร็ว 

ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงอาคารรับมูลฝอย บริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอยประเวศ ซึ่งเป็นโครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ระยะที่ 2 เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล โดยกรุงเทพมหานครได้ทำสัญญาจ้างเหมาบริษัท ไพโรจน์สมพงษ์พาณิชย์ จำกัด ดำเนินการขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและนำไปฝังกลบที่อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา อย่างถูกหลักสุขาภิบาล วันละไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคารรับมูลฝอยให้เป็นระบบปิด และปรับปรุงระบบบำบัดอากาศภายในอาคารรับมูลฝอยให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

เยี่ยมชมต้นแบบการคัดแยกขยะ ตลาดเสรีมาร์เก็ต ห้างพาราไดซ์พาร์ค ขนาดพื้นที่ 5,000 ตารางเมตร ร้านอาหารภายในตลาด 60 ร้านค้า ผู้ใช้บริการ 5,000-6,000 คน/วัน วิธีการคัดแยกขยะ โดยจำแนกตามประเภทของขยะ ดังนี้ 1.ขยะอินทรีย์ แม่บ้านเดินเก็บจานอาหารจากบริเวณศูนย์อาหาร รวบรวมใส่ถัง นำมาคัดแยก ชำระล้างในห้องชำระล้าง ส่วนขยะอินทรีย์จะถูกคัดแยกใส่ถัง เพื่อนำไปให้ผู้รับซื้อนำไปเป็นอาหารหมูและอาหารปลา โดยเข้ามารับซื้อ 2 วัน/ครั้ง 2.ขยะรีไซเคิล แม่บ้านจะคัดแยกบริเวณห้องทิ้งขยะทั่วไป เมื่อรวบรวมได้ปริมาณมาก ก็จะนำไปขายอาทิตย์ละ 2 ครั้ง 3.ขยะทั่วไป แม่บ้านและผู้ค้าแต่ละร้าน จะนำมาทิ้งบริเวณจุดทิ้งขยะทั่วไปที่ตลาดจัดไว้ และจะนำไปไว้ที่จุดพักขยะรวมของห้างพาราไดซ์ 4.ขยะอันตราย แม่บ้านรวบรวมไว้ที่จุดพักขยะอันตราย แจ้งเขตฯ เข้าดำเนินการจัดเก็บ สำหรับปริมาณขยะก่อนคัดแยกและหลังคัดแยก ดังนี้ ขยะทั่วไปก่อนคัดแยก 80 กิโลกรัม/วัน หลังคัดแยก 38 กิโลกรัม/วัน ขยะรีไซเคิลหลังคัดแยก 7 กิโลกรัม/วัน ขยะอินทรีย์หลังคัดแยก 32 กิโลกรัม/วัน ขยะอันตรายหลังคัดแยก 3 กิโลกรัม/วัน 

พร้อมกันนี้ได้สอบถามถึงการจัดระเบียบพื้นที่ทำการค้านอกจุดผ่อนผัน บริเวณซอยอ่อนนุช 70/1 แยก 2 เขตฯ มีพื้นที่ทำการค้านอกจุดผ่อนผัน จำนวน 4 จุด รวมผู้ค้าทั้งสิ้น 188 ราย ดังนี้ 1.ซอยอ่อนนุช 70/1 แยก 2 ผู้ค้า 119 ราย ช่วงเวลาทำการค้า 06.00-19.00 น. 2.ชุมชนโรงถ่าน ถนนสุขาภิบาล 2 ผู้ค้า 23 ราย ช่วงเวลาทำการค้า 06.00-09.00 น. ผู้ค้า 13 ราย ช่วงเวลาทำการค้า 17.00-21.00 น. รวมผู้ค้า 36 ราย 3.ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 21 ผู้ค้า 8 ราย ช่วงเวลาทำการค้า 04.00-10.00 น. ผู้ค้า 18 ราย ช่วงเวลาทำการค้า 16.00-20.00 น. รวมผู้ค้า 26 ราย และ 4.หน้าโรงเรียนบ้านหนองบอน ผู้ค้า 7 ราย ช่วงเวลาทำการค้า 15.00-17.00 น. ส่วนพื้นที่ทำการค้าจุดผ่อนผัน จำวน 1 จุด คือ พื้นที่ว่างปากซอยอ่อนนุช 70 ผู้ค้า 53 ราย ช่วงเวลาทำการค้า 06.00-23.00 น. ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้เขตฯ พิจารณาจัดหาพื้นที่ว่างที่เหมาะสมหรือตลาดนัดเอกชน เพื่อจัดทำ Hawker Center ตลอดจนหาแนวทางยุบรวมจุดที่มีผู้ค้าจำนวนน้อยราย โดยให้ย้ายมาทำการค้าในจุดเดียวกัน หรือจุดที่เขตฯ จะจัดทำเป็น Hawker Center เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ 

ในการลงพื้นที่วันนี้มี นายอาฤทธิ์ ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม นายดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตประเวศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตประเวศ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักเทศกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล