In Bangkok

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งที่41ให้บริการ เชิงรุกประชาชนแล้วกว่า3แสนคนกรุงเทพฯ-(17 พ.ค. 67) เวลา 08.45 น. : นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการออกหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ โครงการกรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ โดยกล่าวว่า กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ดูแลประชาชนอย่างครบวงจรด้วยภารกิจในการให้บริการอันหลากหลาย ทั้งการแพทย์ สาธารณสุข การศึกษา การส่งเสริมอาชีพ และด้านอื่น ๆ โดยมีเป้าหมาย ให้ชาวกรุงเทพฯ ทุกคนมีชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมที่ดี และมีความสุข ตามนโยบายหน่วยเชิงรุก Mobile Medical Unit รถสุขภาพเชิงรุก ตรวจถึงชุมชน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 – จนถึงปัจจุบัน พบว่าประชาชนได้รับบริการเชิงรุกมากกว่า 300,000 คน และมีทีมสัตวแพทย์ ทำหมัน ฉีดวัคซีน /ฉีดไมโครชิป สุนัข/แมว แล้วจำนวน 33,000 ตัว 

ในปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการตรวจสุขภาพมากขึ้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงได้ประกาศนโยบายตรวจสุขภาพ 1,000,000 คน มีการออกหน่วยคัดกรองสุขภาพ โดยศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ไปแล้ว จำนวน 800 ชุมชน และหน่วยรถตรวจสุขภาพ หน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ ตามโครงการกรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ ทุกสัปดาห์ในวันศุกร์ ปัจจุบันให้บริการมาแล้ว 40 ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 41 โดยสำนักอนามัยร่วมกับสำนักงานเขตหนองแขม อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ จัดหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ ณ วัดอุดมรังสี เขตหนองแขม 

กิจกรรมภายในงาน อาทิ มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนฯ ให้การสนับสนุนแว่นสายตายาว บูทกิจกรรมตรวจสุขภาพ 1 ล้านคน ฟรีเจาะเลือดตรวจ HIV การให้คำแนะนำการใช้แอปพลิเคชัน หมอกทม. จากสำนักการแพทย์ และบูทกิจกรรม จากสำนักงานเขตหนองแขม

ในการนี้ นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา ประธานมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักอนามัย ผู้บริหารเขตหนองแขม และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ วัดอุดมรังสี เขตหนองแขม