In Thailand

ผู้ว่าฯลพบุรีนำพุทธศาสนิกชนชาวลพบุรี ทำบุญตักบาต-เวียนเทียน'วันวิสาขบูชา'ลพบุรี-ผู้ว่าฯ ลพบุรี นำพุทธศาสนิกชนชาวลพบุรี ร่วมทำบุญตักบาตร และเวียนเทียน เนื่องใน “วันวิสาขบูชา”ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2567  พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีทำบุญตักบาตรและเวียนเทียน เนื่องในวัน“วันวิสาขบูชา”ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ประจำปีพุทธศักราช 2567 ที่ วัดกวิศราราม ราชวรวิหาร ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

 ในวันนี้มี  ดร.รัฐพล  ธุระพันธ์  นายอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  และ   ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชกาพุทธศาสนิกชน และนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตร เวียนเทียนในการนี้ พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรีได้มอบแผ่นธรรมนาวา "วัง" หลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์" ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เพื่อนำไปมอบให้กับหัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ซึ่งแผ่นธรรมนาวา "วัง"  หลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ "  เป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมคติธรรม  ซึ่งประกอบด้วยหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ แบบวิธีระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และหลักอริยสัจ 4  เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนอย่างทั่วถึง  

สำหรับวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2566 เป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกัน คือ ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระวิสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์และสรรพสัตว์ อีกทั้งเพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ทั้ง 3 ประการ ที่มาบังเกิดในวันเดียวกัน และนำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ โดยในปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 นับเป็นโอกาสอันดีที่พุทธศาสนิกชนจะออกมาทำบุญ ไหว้พระ ฟังเทศน์ฟังธรรม สวดมนต์ เวียนเทียน พร้อมกับน้อมรำลึกถึงคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ทวีศักดิ์/ลพบุรี