In News

12มิย.นี้'วันต่อต้านใช้แรงงานเด็กสากล' ปลื้มมะกันชม!การแก้ปัญหาแรงงานเด็กกรุงเทพฯ-​“คารม” เผย 12 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กสากล รัฐบาลปลื้มสหรัฐฯ ชื่นชม! การแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กของไทยมีความก้าวหน้ามาก

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า 12 มิถุนายนของทุกปี องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labour Organization หรือ ILO) กำหนดให้วันที่ 12 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กสากล ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002 หรือปี พ.ศ. 2542 เพื่อให้ผู้คนหันมาให้ความสำคัญกับการเพิ่มจำนวนขึ้นของแรงงานเด็ก และช่วยกันยุติการกระทำเหล่านี้ โดยความร่วมมือกันของหน่วยงานรัฐบาล ลูกจ้าง องค์กรผู้ใช้แรงงาน และกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ จากทั่วทุกมุมโลกที่จะร่วมหารือถึงการช่วยเหลือเด็กเหล่านี้และทำให้แรงงานเด็กลดจำนวนลง

นายคารม กล่าวว่า ประเทศไทยได้ลงนามในอนุสัญญาฉบับที่ 182 “ว่าด้วยการห้ามและการดำเนินการโดยทันทีเพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก” เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2544 โดยในทุก ๆ ปีจะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อรณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก ทั้งนี้ ในส่วนของภาคแรงงานไทยถือเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จในการจัดการปัญหาแรงงานเด็ก โดยกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา (US Department of Labor – DOL) พร้อมด้วยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ (US Department of State) และกระทรวงรักษาดินแดน (US Department of Homeland Security ได้ประเมินว่า การบังคับใช้แรงงานเด็กในอุตสาหกรรมกุ้งไทยลดลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งจากข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งต่าง ๆ หน่วยงานทั้งสามได้สรุปเบื้องต้นว่า ไม่มีเหตุให้เชื่อได้ว่ายังคงมีการบังคับใช้แรงงานเด็กในอุตสาหกรรมกุ้งของไทยอีกต่อไป

“รัฐบาลภายใต้การนำของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก พร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหาและขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย ในส่วนของกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 ซึ่งจะเป็นกลไกหลักให้หน่วยงานต่าง ๆ นำไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก รวมไปถึงจะได้มีการหารือร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติถึงความเป็นไปได้ในการจัดทำโครงการสำรวจภาวะการทำงานของเด็ก เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กของประเทศไทยในอนาคต” นายคารม ระบุ