Biz news

หอการค้าโคราชจัดงานเปิดตัวชุดผ้าไทย Korat monogramxJim Thompsonนครราชสีมา-หอการค้าโคราชเปิดตัวชุดผ้าไทย “KORAT monogram x Jim Thompson”ที่มีการประยุกต์ใช้ลวดลายโคราชโมโนแกรม (KORAT monogram) สื่อถึงความเป็นโคราชและเป็นที่รู้จักดีกันอยู่แล้วมานำเสนอในชุดผ้าไหม

โดยในการการออกแบบชุดในครั้งนี้ได้คุณสุรัตน์ ซาพิมาย ผู้เข้าประกวดเจ้าของผลงาน KORAT monogram รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 มาเป็นผู้รังสรรค์ผลงานให้

อีกทั้งยังมีการคอลแลปส์กับแบรนด์จิมทอมป์สัน (Jim Thompson) แบรนด์ผ้าไหมไทยระดับโลก ซึ่งมีประวัติศาสตร์และความเกี่ยวข้องกับทางจังหวัดนครราชสีมาอย่างยาวนาน ในการผลิตผ้าสำรับชุดดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้เบื้องต้นเป็นการออกแบบและผลิตสำหรับคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับภาครัฐ และเป็นการนำร่องให้กับภาคเอกชนให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป

นครราชสีมา / กัญศลักษณ์ รุ่งสุขประเสริฐ