In Bangkok

บึงกุ่มเปิดสวนริมคลองลำพังพวยจ่อคิวปั้น สวนริมคลองบางเตยอีก/ดูแยกขยะกรุงเทพฯ-บึงกุ่มตัดริบบิ้นเปิดสวนริมคลองลำพังพวย จ่อคิวปั้นสวนริมคลองบางเตย ยกต้นแบบโรงเรียนคลองลำเจียกปลูกฝังคัดแยกขยะจากต้นทาง เล็งปรับโฉมถนนสวยประดิษฐ์มนูธรรม 

(12 มิ.ย. 67) เวลา 13.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบึงกุ่ม ประกอบด้วย 

พัฒนาสวน 15 นาที บริเวณสวนริมคลองลำพังพวย ซอยนวมินทร์ 53 (หน้าร้านนิตยาไก่ย่าง) ในโอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดใช้งานสวนดังกล่าวอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งร่วมกับคณะผู้บริหารเขตบึงกุ่มปลูกต้นทองนพเก้า (ชะแมบทอง) บริเวณสวนริมคลองลำพังพวย เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง ตลอดจนเพิ่มความร่มรื่นและสวยงามให้กับสวนดังกล่าว จากนั้นสำรวจสวน 15 นาที บริเวณสวนริมคลองบางเตย (หลังวัดบางเตย) ซอยนวมินทร์ 58  เขตฯ มีสวน 15 นาที (สวนเดิม) ได้แก่ 1.ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอย พื้นที่ 6 ไร่ 2.สวนหมู่บ้านเสริมมิตร พื้นที่ 79 ตารางวา 3.อุทยานบึงบัว พื้นที่ 11 ไร่ 1 งาน 8 ตารางวา  สวน 15 นาที (สวนใหม่) ได้แก่ 1.สวนโรงเรียนวัดนวลจันทร์ พื้นที่ 450 ตารางเมตร 2.สวนหมู่บ้านทวีสุข-นาริสา ด้านหน้าทางเข้าสวนป่าชุ่มน้ำบางกอก พื้นที่ 216 ตารางเมตร 3.สวนริมคลองลำพังพวย ซอยนวมินทร์ 53 (หน้าร้านนิตยาไก่ย่าง) พื้นที่ 550 ตารางเมตร 4.สวนริมคลองบางเตย (หลังวัดบางเตย) ซอยนวมินทร์ 58 พื้นที่ 190 ตารางเมตร อยู่ระหว่างปรับสภาพพื้นที่ 5.สวนริมบึงพังพวย พื้นที่ 666 ตารางเมตร อยู่ระหว่างดำเนินการ  และสวน 15 นาที (อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่) ได้แก่ 1.สวนหน้าโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ พื้นที่ 314 ตารางเมตร 2.สวนโรงเรียนแย่มจาดวิชชานุสรณ์ พื้นที่ 157 ตารางเมตร 3.สวนโรงเรียนคลองลำเจียก พื้นที่ 380 ตารางเมตร 4.สวนโรงเรียนคลองกุ่ม พื้นที่ 210 ตารางเมตร 5.สวนนวมินทร์ 65 พื้นที่ 800 ตารางเมตร 6.สวนนวมินทร์ 58 (ฝั่งคอนโด) พื้นที่ 258 ตารางเมตร  ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้เขตฯ พิจารณาถึงความเหมาะสมในการใช้พื้นที่เพื่อจัดทำสวน 15 นาที การออกแบบพื้นที่ใช้สอยภายในสวนให้ตรงตามความต้องการของชุมชนในพื้นที่และประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ เพื่อให้การจัดทำสวน 15 นาที เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง 

เยี่ยมชมต้นแบบการคัดแยกขยะ โรงเรียนคลองลำเจียก (หวังทองบำรุง) พื้นที่ 4 ไร่ 2 งาน มีครูบุคลากรและนักเรียน 505 คน เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะ ตั้งแต่ปี 2562 วิธีการคัดแยกขยะ โดยจำแนกตามประเภทของขยะ ดังนี้ 1.ขยะอินทรีย์ กิจกรรมของโรงเรียน ได้แก่ การหมักปุ๋ยจากใบไม้ เศษหญ้า พืชต่าง ๆ การเรียนรู้แบบพอเพียง (แปลงผักสวนครัว) กิจกรรมที่เขตฯ สนับสนุน ได้แก่ สร้างต้นแบบการคัดแยกขยะระดับเขตสมบูรณ์ครบวงจร ใน 22 กลุ่มเป้าหมาย และโครงการไม่เทรวม 2.ขยะรีไซเคิล กิจกรรมของโรงเรียน ได้แก่ ธนาคารขยะ การประกวดชุดรีไซเคิล การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ กิจกรรมขยะรีไซเคิลแลกไข่ไก่ การปลูกจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ กิจกรรมกระดาษ 2 หน้า กิจกรรมที่หน่วยงานเอกชนสนับสนุน ได้แก่ โครงการรักษ์โลกแยกขยะลุ้นโชคกับมอนเดลิซ โครงการกล่องนมยูเอชทีรีไซเคิลได้ (กล่องนมวิเศษ) โครงการคัดแยกขยะร่วมกับ WASTE BUY 3.ขยะทั่วไป กิจกรรมของโรงเรียน ได้แก่ งานประดิษฐ์ชุดรีไซเคิล สำหรับปริมาณขยะก่อนคัดแยกและหลังคัดแยก ดังนี้ ขยะทั่วไปก่อนคัดแยก 146 กิโลกรัม/เดือน หลังคัดแยก 100 กิโลกรัม/เดือน ขยะรีไซเคิลก่อนคัดแยก 70 กิโลกรัม/เดือน ขยะอินทรีย์ก่อนคัดแยก 80 กิโลกรัม/เดือน ขยะอันตรายก่อนคัดแยก 0.2 กิโลกรัม/เดือน ขยะติดเชื้อก่อนคัดแยก 0.5 กิโลกรัม/เดือน 

สำรวจโครงการถนนสวย ถนนประดิษฐ์มนูธรรม เขตฯ ได้จัดทำโครงการถนนสวย จำนวน 2 ถนน ได้แก่ ถนนเสรีไทย ความยาว 2,800 เมตร ถนนดังกล่าวมีต้นไม้เดิมคือ ต้นเฟื่องฟ้า ต้นชาฮกเกี้ยน ต้นประดู่ เขตฯ ปลูกต้นไม้เพิ่มเติม ได้แก่ ต้นพิกุล ต้นทองอุไร  ส่วนถนนคลองลำเจียก ความยาว 1,700 เมตร ถนนดังกล่าวมีต้นไม้เดิมคือต้นเสลา ต้นอินทนิล เขตฯ ดูแลต้นไม้โดยการตัดแต่งและปลูกทดแทนต้นเสลาที่เกิดความเสียหายหรือล้มตาย เพื่อให้เป็นพันธุ์ไม้เดิมที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน อีกทั้งง่ายต่อการดูแลรักษา นอกจากนี้ เขตฯ ปลูกต้นไม้เพิ่มเติม ได้แก่ ต้นเสลา ต้นอินทนิล ต้นทองอุไร ต้นมะขาม ต้นชาดัด ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้เขตฯ พิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงภูมิทัศน์ 2 ฝั่งถนนประดิษฐ์มนูธรรม โดยประสานเขตอื่น ๆ ที่มีพื้นที่ติดต่อกับถนนดังกล่าว เพื่อวางแผน ออกแบบ จัดเตรียมต้นไม้ที่จะปลูกเพิ่มเติม จัดทำให้เป็นรูปแบบและลักษณะเดียวกัน เพื่อความสวยงามสอดคล้องกับโครงการถนนสวยต่อไป 

ในการนี้มี นายเนติภูมิ มิ่งรุจิราลัย สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม นายสมพร มีหาดทราย ผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตบึงกุ่ม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล