In Thailand

ผู้ว่าฯศรีสะเกษคิกออฟปลูกกาแฟโรบัสต้า แบบครบวงจรสร้างรายได้สู่เกษตรกรศรีสะเกษ-ผู้ว่าฯศรีสะเกษ Kick Off ปลูกกาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษแบบครบวงจร สร้างรายได้สู่เกษตรกร

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ที่สวนพรเจริญฟาร์ม บ้านทับช้าง หมู่ที่ 13 ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ  นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป สินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน กิจกรรม Kick Off "ปลูกกาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษ"  กิจกรรมส่งเสริมการปลูกกาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษแบบครบวงจร งบพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2567  โดยมีนายวิชัย ศรีโพธิ์งาม เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการอำเภออุทุมพรพิสัย  นายฉัตรชัย  ไชยโยธา นำเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษ  เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรม Dripping Show มอบต้นพันธุ์กาแฟโรบัสต้าปลูกต้นกาแฟโรบัสต้า ปล่อยปลา หว่านพืชปุ้ยสด (ถั่วพร้า) นิทรรศการกาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษ ตลาดนัดสินค้าเกษตของเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกกาแฟ(พันธุ์โรบัสต้า) และสร้างเครือข่ายการผลิตกาแฟแบบครบวงจร ให้ครบทั้ง 22 อำเภอของจังหวัดศรีสะเกษ  ต่อไป

นายฉัตรชัย  ไชยโยธา  กล่าวว่า กาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษ เริ่มทดลองปิลูกเมือปี 2555-2558  ในพื้นที่ของศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ และปลูกในแปลงของเกษตรกรอำเภอขุนหาญ และอำเภอกันทรลักษ์ พบว่ามีการเจริญเติบโตดีสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ภายใน 2-3 ปี ผลผลิตกาแฟสาร 200-300 กก/ไร่ คิดเป็นรายได้ประมาณ 2 - 3 หมื่นบาท/ไร่ จากผลการประเมินลักษณะทางประสาทสัมผัสกาแฟโรนัสตาที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย กลิ่นรส รสชาติความรู้สึกทางเคมี และความรู้สึก โดยทั้งสิ้น 26 ลักษณะ มีความแตกต่างกันมากถึง 20 ลักษณะ ซึ่งลักษณะโดดเด่นของเมล็ดกาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษ คือรสขมน้อย ความหวานมาก มีบอดี้กำลังพอดี ปริมาณคาเฟอีนสูง และมีกลิ่นรสผลไม้เด่นชัด เป็นต้น

จังหวัดศรีสะเกษจึงส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกกาแฟโรบัสต้าทดแทนการทำนาข้าวในพื้นที่นาดอน ต่อมาเมื่อปี 2561 จังหวัดศรีสะเกษได้ส่งเสริมและขยายพื้นที่การผลิตกาแฟโรบัสต้า โดยสร้างกลุ่มเกษตรกรต้นแบบการผลิตกาแฟโรบัสต้า มีการดำเนินกิจกรรมตั้งแต่การผลิต การแปรรูปและการตลาด เพื่อขยายผลถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ สู่เกษตรกรที่สนใจ ปัจจุบันจังหวัดศรีสะเกษมีเกษตรกรที่ปลูกกาแฟโรบัสต้า จำนวน 41 ราย พื้นที่ 62.25 ไร่  จังหวัดศรีสะเกษ มีกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตกาแฟแบบครบวงจรเพียง 1 -2 กลุ่ม ทำให้มีปริมาณผลผลิตไม่เพียงพอต่อการเชื่อมโยงตลาด และการประชาสัมพันธ์ตลอดจนการสร้างแบรนด์ให้เข้มแข็ง

ดังนั้น จึงมีความต้องการขยายผลการสร้างเครือข่ายการผลิตกาแฟโรบัสต้าคุณภาพแบบครบวงจร เพื่อนำโมเดลการพัฒนาของศูนย์เรียนรู้การผลิตกาแฟครบวงจรไปสู่ กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อื่นๆ ของจังหวัด เพื่อสร้างเครือข่ายการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้ากาแฟโรบัสต้าของจังหวัดศรีสะเกษ โดยเน้นที่กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ และกลุ่มแปลงใหญ่ เพื่อสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมความรู้ ในการปลูกกาแฟ และการแปรรูปด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าของกาแฟ และสามารถเป็นต้นแบบการทำเกษตรสมัยใหม่ได้  การจัดกิจกรรม Kick Off "ปลูกกาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษ" ตามโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป สินค้าเกษตรให้ได้ มาตรฐาน กิจกรรมส่งเสริมการปลูกกาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษแบบครบวงจรงบพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2567 

ข่าว/ภาพ  ...  บุญทัน  ธุศรีวรรณ  ศรีสะเกษ