In Thailand

ร้อยเอ็ดจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชาปี2567ร้อยเอ็ด-วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.30 น. ที่ วัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายชัยวัฒน์  ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวัน วิสาขบูชา พุทธศักราช 2567 เพื่อน้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยและร่วมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในมิติศาสนา พร้อมน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ละเว้นความชั่ว ทำดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ สวดมนต์ รักษาศีล และเจริญจิตภาวนา ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา โดยมี พระพรหมวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10 (ธรรมยุติ) เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

โดยวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เนื่องด้วยเป็นสิริมงคลดิถีคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนวิสาขะ หรือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้ประกาศรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากล และผู้นำองค์กรศาสนาพุทธทั่วโลกยกย่องให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก อันเป็นศาสนาประจำชาติไทย คู่ชาติบ้านเมืองตลอดไป