In Thailand

'พม.ร้อยเอ็ด' จัดพิธีมอบทุนพระราชทาน การศึกษาสงเคราะห์ร้อยเอ็ด-พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปี 2562/2563 จังหวัดร้อยเอ็ด

วานนี้ (วันที่ 28 มิถุนายน 2564) นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปี 2562/2563 จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุม มหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 

นางมนัสนันท์  ศุภพิทักษ์สกุล  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อกำเนิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อพสกนิกรของพระองค์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสานพระราชปณิธานในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย ทรงห่วงใยทุกข์ยากของราษฎรเป็นอันดับแรก จึงได้พระราชทานแนวทางในการปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เป็นระบบรวดเร็ว และไม่ซ้ำซ้อน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย ให้สามารถมีกำลังใจในการดำรงชีวิต ต่อสู้กับปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปได้ พร้อมทั้งมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ให้แก่บุตรในครอบครัวที่บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง เสียชีวิตจากภัยต่าง ๆ ให้สามารถ มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน สร้างอนาคตที่ดี และเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวต่อไป โดยในปีงบประมาณ 2564 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯ ได้อนุมัติทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ แก่นักเรียนทุนที่กำลังศึกษาอยู่ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 9 ราย ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 6 ราย ประกอบด้วย
1.นายจักรกรินทร์  มงคลมาตย์
2.นางสาวเยาวเรศ  ใจบุญ
3.นางสาวพัชรินทร์  ทิพย์โอสถ
4.นางสาวเสาวลักษณ์  ใจบุญ 
5.นางสาววัชรีพร  มั่นเรียน 
6.นางสาววรดา  ชื่นตา
และจากมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด จำนวน 3 ราย คือ
1.นางสาวพรวิไล ชื่นชมภู
2.นางสาวทิพวรรณ์ สมุดเวช และ นางสาววีณา คำจำปา
โดยทั้ง 9 ราย ได้รับทุนการศึกษา รายละ 15,000 บาท รวมเป็นเงิน 135,000 บาท ซึ่งทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ๆ ได้โอนเข้าบัญชีให้กับนักศึกษาทั้ง 9 รายเรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ ทางมูลนิธิราชประซานเคราะห์ ฯ ได้จัดส่งกระเป๋าเป้ให้จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อมอบให้กับนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ทั้ง 9 ราย ได้ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอีกด้วย