EDU & Tech-Innovation

โอเพนเฮ้าส์!โรงเรียนอัมพาวาสเปิดบ้าน วิชาการเปิดโลกเรียนรู้พัฒนาคุณภาพนร.สุราษฎร์ธานี-Open House. โรงเรียนอัมพาวาส เปิดบ้านวิชาการ เปิดโลกแห่งการเรียนรู้เปิดประตูสู่การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน

นางสาวกมลรัตน์ กระสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัมพาวาส พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม  Open house เปิดบ้านวิชาการ เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ เปิดประตูสู่การศึกษา ในโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ มีความรู้เพิ่มขึ้นโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ มีความกล้าแสดงออก มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเจตคติที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ และความถนัดของตนเอง ในการทำกิจกรรมและแสดงออกได้อย่างเต็มศักยภาพ